Vad är CO2ekv?

CO2ekv utläses som koldioxid-ekvivalenter vilket används för att mäta utsläpp av klimatpåverkande gaser. Ett högt CO2ekv-värde avser hög klimatpåverkan. CO2ekv är en sammanvägning av flera olika klimatpåverkande gaser, såsom koldioxid, lustgas och metangas.
Olika drivmedel har varierande värde i mängden CO2ekv. Värdet CO2ekv kan uttryckas i olika enheter ex. gram per liter eller gram per MJ (energienhet).

Vid jämförelse mellan olika drivmedels klimatpåverkan skall det ske i enheten gram CO2ekv per MJ.
Allt som oftast avses underförstått CO2ekv mängden fossil koldioxidekvivalent. Dvs. räknas ej koldioxidutsläpp med som bundits in via användning/förbränning av biomassa. Detta pga att det ingår i ett naturligt kretslopp.