Varför redovisas endast klimatpåverkande gaser?

Det finns olika typer av emissioner eller utsläpp till luft som uppstår vid användning av fordon och maskiner. Dessa kan delas in i reglerade och icke-reglerade emissioner.

Kväveoxider (NOx), partiklar (PM), kolväten (HC) och koloxid (CO) är exempel som regleras via gällande lagstiftning. Nyare fordon som säljs ska uppfylla högre euro-klass, vilket medför allt lägre utsläpp av de reglerade emissionerna.

Valet av drivmedel påverkar också utsläpp av reglerade emissioner, men sedan 2014-01-01 (från euro 6) ska alla nya fordon klara de tuffare utsläppskraven oavsett drivmedel, exempelvis HVO100 och RME100.

För de reglerade emissionerna är det betydligt svårare att redovisa bra verklighetsnära uppgifter. Vår rekommendation är att följa upp och mäta fördelning av motorklasser för de resurser som används, för fordon gäller euroklass och för maskiner EU-steg. Utsläpp av de reglerade emissionerna är lägre ju högre klass som används. Kravställningen bör därför mer handla om högre andel fordon och maskiner med så hög euroklass samt EU-steg som möjligt istället för redovisning av faktiska utsläpp. Detta verktyg erbjuder dig som användare att även rapportera hur din fordons ser ut avseende euroklass/EU-steg. Samt i vilken utsträckning respektive fordon har använts i rapporterat uppdrag.

Klimatfrågan anses av många som vår tids största utmaning för framtiden. Detta tillsammans med möjligheten att redovisa tillräckligt bra data gör att fokus läggs i detta verktyg på klimatpåverkande utsläpp. Dessa utsläpp påverkas bland annat av drivmedelskvalitet, fordonet drivmedelsförbrukning, körmängd tillsammans med andra aktiviteter som påverkar mängden transportarbete och utförd nytta.